Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) wil gewasbeschermingsmiddelen met imidacloprid in de bedekte teelt tijdelijk verbieden. Het gebruik, aanschaffen of op voorraad hebben van imidacloprid is dan verboden, tenzij het bedrijf kan aantonen dat het een gecertificeerde zuiveringsinstallatie gebruikt. Hiertoe zijn 4 ontwerpbesluiten tot wijziging van het waterzuiveringsvoorschrift voor alle middelen op basis van imidacloprid voor de toepassing in de bedekte teelt ter inzage gelegd. Het betreft de middelen Admire, Gaucho Tuinbouw, Kohinor 700 WG en Wopro Imidacloprid 70 WG.

De voorgenomen wijziging is een tijdelijke maatregel voor de duur van 5 jaar, inhoudende een verbod op de verkoop, het voorhanden hebben en het gebruik van deze middelen tenzij degene die het middel gaat toepassen een melding heeft gedaan bij de de Stichting Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen.

Al een paar jaar zijn er zorgen over te hoge concentraties van imidacloprid in het oppervlaktewater. Dit kan de organismen in het water aantasten en daarmee de hele voedselketen in en om het water verstoren. Daarom werdin 2014 waterzuivering verplicht. Op verzoek van de producent is daar in 2015 de bepaling van gecontroleerde distributie aan toegevoegd. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft in 2016 door het Centrum voor Milieuwetenschappen Universiteit Leiden onderzoek laten doen naar imidacloprid in het oppervlaktewater en een nalevingsrapportage laten opstellen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Op basis hiervan concludeert het Ctgb het volgende:

  • De toelatingsnorm wordt nog steeds substantieel overschreden;
  • Er wordt niet of nauwelijks afvalwater gezuiverd, terwijl er wel wordt geloosd;
  • Het systeem van gecontroleerde distributie is onvoldoende robuust.

Eerder dit jaar kondigde staatssecretaris Van Dam een gebruiksverbod voor imidacloprid aan voor specifieke gebieden. Het ontwerpbesluit is voor advies voorgelegd aan de Raad van State en aan de Europese Unie ter notificatie. Aangezien het Ctgb heeft besloten tot een (voorgenomen) tijdelijke maatregel, zal Van Dam het gebruiksverbod voor specifieke gebieden op dit moment niet in werking laten treden.

Meer informatie over de ontwerpbesluiten en de motivering voor de middelen Admire, Gaucho Tuinbouw, Kohinor 700 WG en Wopro Imidacloprid 70 WGis te vinden op de site van het Ctgb.

 

bron: Rijksoverheid / Ctgb, 06/07/16