De Europese Commissie werkt Bijlage I van Verordening (EG) 396/2005 bij. Per januari 2018 wordt deze herziening van kracht en gaat het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) de herziene bijlage gebruiken voor nieuwe aanvragen. Kiwibessen, choisum, mizuna, raapstelen en koolrabiblad vallen door de herziening in een andere hoofdcategorie waardoor de bijbehorende maximum residugehalten anders kan zijn. Het Ctgb adviseert toelatinghouders hun bestaande toelatingen hierop te controleren en zo nodig een wijzigingsaanvraag in te dienen.

Bijlage I bij de Verordening is gesplitst in 2 delen. Deel A bevat de lijst van producten waarvoor maximale residugehalten voor bestrijdingsmiddelen gelden, deel B bevat de lijst met vergelijkbare andere producten waarop dezelfde maximale residugehalten van toepassing zijn. Het plan is om alleen deel B bij te werken als het gaat om de introductie van nieuwe gewassen, deel A blijft ongewijzigd. Mogelijk zal voetnoot 1 van de Bijlage over het gebruik van maximale residugehalten bij vervoederbare gewassen iets anders worden verwoord. Verlopen voetnoten worden geschrapt.

Zie voor meer informatie over de maximale residulimieten

 

bron: Ctgb, 20/12/16