LTO Noord werkt sinds 2016 aan de ontwikkeling van de zogenoemde 'Maatlat Erf'. Wie voldoet aan de maatlat, weet dat zijn erf op orde is en geen noemenswaardige erfafspoeling heeft. Het idee is dat de maatregelen binnen de maatlat een aantal bovenwettelijke investeringen bevat die deels met subsidies uit de MIA en VAMIL-regelingen betaald kunnen worden.

Het MSE-certificaat is niet automatisch gekoppeld aan fiscale regelingen (MIA- en/of Vamilregeling). Om in aanmerking te kunnen komen voor een fiscale regeling moet er een verwijzing vanuit de vigerende regeling(en) zijn naar het MSE-certificaat. SMK adviseert ondernemers die kiezen voor MSE-certificatie om in aanmerking te komen voor overheidsregelingen, te controleren of en met welke randvoorwaarden dit in de betreffende regelingen is opgenomen.

De Maatlat moet een stimulans zijn voor boeren om hun erf netjes en schoon te houden. Niet alleen omdat dat er goed uitziet en de waterkwaliteit erbij gebaat is, maar ook omdat een goed erf efficiënter werkt. Met een schoon erf, valt uiteindelijk dus geld te verdienen, zo is het idee.

 

In concept liggen er nu richtlijnen. "Maatlat schoon erf" . Deze zijn toetsbaar vanaf 01-01 2018.

 

Maatlat Schoon Erf (MSE)

In de landbouw kunnen bij activiteiten op het erf en het perceel emissies ontstaan van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm) is in 2013 uitgebreid met milieuregels voor agrarische activiteiten. Ondanks deze regels en allerlei inspanningen, blijkt in de praktijk dat het voor een agrariër niet eenvoudig is om voor alle onderdelen aan de regels te voldoen met als gevolg dat emissies een probleem blijven. Op tal van plaatsen op het erf kunnen emissies ontstaan die alleen met maatwerkoplossingen zijn te verminderen. Dit vraagt tijd en geld. Voor bepaalde activiteiten is daarnaast overgangsrecht van toepassing.

Het Maatlat Schoon Erf (MSE) heeft als doel te komen tot een integraal en gecertificeerd duurzaam boerenerf, waarbij nagenoeg geen erfemissies meer plaatsvinden naar het oppervlaktewater en de bodem. Het MSE richt zich op het erf als geheel (en niet op de afzonderlijke activiteiten/onderdelen) en is een totaalpakket van (bovenwettelijke) investeringsmaatregelen, randvoorwaarden, eisen en controlerichtlijnen waaraan de voorzieningen op het boerenerf ten minste moeten voldoen. Deze totaalaanpak maakt het MSE bovenwettelijk, uniek, duurzaam en effectief. Het MSE richt zich op alle locaties op het erf waar emissies kunnen ontstaan en door hier de voorgeschreven minimale voorzieningen te treffen ontstaat een (nagenoeg) emissiearm erf. Door een koppeling met fiscale regelingen (MIA- en/of Vamilregeling) ontstaat (onder voorwaarden) ook een financiële prikkel om met het erf aan de slag te gaan om het emissiearm te maken. De MSE heeft betrekking op het doen van investeringen en is niet gericht op goede landbouwpraktijk.

Het MSE is een modulair systeem. Het beschrijft in eerste instantie de minimale randvoorwaarden en eisen waar de (investerings)maatregelen op het erf ten minste aan moeten voldoen. Daarnaast zijn er nog enkele extra keuzemaatregelen opgenomen. Een agrariër voldoet aan de criteria aan als de erfmaatregelen waaraan minimale randvoorwaarden zijn gesteld (o.a. verharding, sleufsilo, vaste mestopslag, afvoer hemelwater etc.) daaraan voldoen. Daarnaast moeten minimaal 8 punten worden behaald op de keuzemaatregelen.

Het MSE is vooralsnog alleen van toepassing op erven van veehouderij- (melkvee, jongvee, vleesvee, vleeskalveren, schapen, geiten) en akkerbouw bedrijven (incl vollegrondsgroententeelt). Indien daarvoor voldoende belangstelling bestaat kan in de loop van volgend jaar een uitbreiding voor erven van bollen, fruit en boomteeltbedrijven worden ontwikkeld.

Wil je als bedrijf een tussenstap maken, dus niet direct naar bovenwettelijke eisen overstappen kies dan voor het uitvoeren van een erfemissiescan.  Dit is een tool waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. Daarnaast geeft de tool informatie over maatregelen om emissie vanaf het erf te verminderen. Door het invullen van de Erf Scan kunnen agrariërs eenvoudig zien waar mogelijkheden liggen om de belasting van het oppervlaktewater verder te verminderen.

 

Voor eventuele vragen:

Herman Docters van Leeuwen, programma manager agroketens, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 070 358 63 00.

http://magazine84.nieuws.smk.nl/maatlatschoonerf/

 

Afbeeldingsresultaat voor maatlat schoon erf