Hoorzitting uitgebreide herziening Milieukeur Plantaardige producten op 1 februari 2018

De Milieukeur criteria worden jaarlijks herzien en per 1 maart 2018 zijn de nieuwe eisen geldig. Vanwege de sterk toegenomen vraag van retailers naar Milieukeur gecertificeerde plantaardige producten vindt er dit jaar een uitgebreide herziening plaats ten behoeve van de grootschalige deelname aan Milieukeur. Deze herziening richt zich op betere werkbaarheid, opschaalbaarheid en mogelijkheid tot internationale verbreding. Belangrijke randvoorwaarde daarbij is het behoud van het ambitieniveau van de criteria. Als onderdeel van de herziening houdt SMK op 1 februari 2018 een openbare hoorzitting waar vragen kunnen worden gesteld en kan worden gereageerd op het finale voorstel voor het nieuwe certificatieschema.
De wijzigingen die worden voorgesteld betreffen onder andere:

  • Ontwikkeling van één Milieukeur certificatieschema voor de diverse plantaardige producten, met een beperkt aantal specifieke eisen (bijv. voor open/bedekte teelt, substraatteelt/grondgebonden teelt)
  • Harmonisatie met andere certificaten zoals GlobalG.A.P. ten behoeve van efficiëntie tijdens de audits
  • Focus op milieu impact; daarmee vervallen de eisen ‘Werkomstandigheden’ en ‘Voedselveiligheid’
  • Nieuwe methodiek voor gewasbescherming die geldt voor open en bedekte teelt. Daarbij wordt zoveel mogelijk gestuurd op geïntegreerde gewasbescherming, emissiebeperking en gebruik van minst risicovolle middelen
  • Energie aanpak bedekte teelt: sturen op reductie broeikasgasemissie in plaats van energie efficiëntie.

Hoorzitting 1 februari 2018 Als onderdeel van de herziening houdt SMK op 1 februari 2018 een openbare hoorzitting waar vragen kunnen worden gesteld en kan worden gereageerd op het finale voorstel voor het nieuwe certificatieschema. Dit is het laatste inspraakmoment voordat het college van deskundigen agro/food Plantaardig deze criteria definitief vaststelt. De hoorzitting heeft betrekking op alle plantaardige producten van Milieukeur. Zie voor meer informatie de site van SMK.
bron: SMK, 06/12/17