Ctgb: 'Activiteitenbesluit gaat niet altijd boven etiket'

Boeren, tuinders en loonwerkers moeten vanaf volgend jaar extra aandacht aan het etiket van een gewasbeschermingsmiddel besteden. Per 1 januari 2018 gaat het nieuwe Activiteitenbesluit milieubeheer in. Daarin zijn onder meer vastgelegd: de zuiveringseis van 95% voor de glastuinbouw, de plicht om op het hele perceel spuittechnieken te gebruiken die de spuitnevel met minimaal 75% beperken, en de indeling in klassen van drift reducerende technieken. Daarnaast staan er eisen op het etiket. Dit kan in de praktijk onduidelijkheid opleveren. De stelregel is dat voor elk toegelaten middel de strengste eisen gelden. Dit kunnen algemene bepalingen uit het Activiteitenbesluit zijn, die niet op het etiket staan, maar ook restricties vanuit de risicobeoordeling door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) die wel op het etiket staan.
Het Ctgb beoordeelt de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk volgens Europees vastgestelde methodieken. Om het water te beschermen, maar ook planten en dieren op de oevers. Het Activiteitenbesluit richt zich alleen op bescherming van het water: de driftreductiemaatregelen zijn vastgesteld voor reductie van de spuitnevel op het wateroppervlak. Daardoor dekken bepaalde driftreductieklassen wel het risico voor waterorganismen af, maar niet noodzakelijkerwijs de risico’s voor niet-doelwit planten en natuurlijke vijanden van plaaginsecten zoals bladluis. Het Ctgb blijft daarom technieken voorschrijven om de drift te beperken als de driftreductieklassen uit het Activiteitenbesluit niet volstaan. Vanwege de veiligheid geldt de strengste driftreducerende eis. Het Ctgb zal etiketten van bestaande middelen niet automatisch aanpassen. Voor wijzigingen van het etiket moet de aanvrager een wijzigingsaanvraag indienen. Het Ctgb streeft ernaar een zo eenduidig mogelijk etiket te voeren. Dat betekent voor middelen die tussen nu en maart 2018 in het college worden besproken, het Ctgb de etiketten zal controleren op door het Activiteitenbesluit overbodig geworden zinnen. Vanaf 1 maart 2018 schrijft het Ctgb een klasse voor drift reducerende technieken voor op het etiket, tenzij blijkt dat dit de risico’s onvoldoende afdekt óf de aanvrager uitdrukkelijk om een specifiek techniekvoorschrift heeft verzocht. Voor grootfruit- en laanbomenteelt geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2021. Het Ctgb zal voor deze teelten de werkwijze hanteren die staat uitgelegd in een handleiding die momenteel wordt bijgewerkt en begin januari 2018 weer up-to-date zal zijn.


bron: Ctgb, 04/12/17