Vanaf 15 mei 2018 nieuwe huisvestingsnormen in cao Glastuinbouw

Onlangs diende LTO Glaskracht Nederland samen met LTO Nederland, Plantum en de vakbonden een nieuwe set huisvestingsnormen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in. Hierbij is een verzoek gedaan om de betreffende afspraak goed te keuren zodat deze nog in de huidige cao kon worden opgenomen. Een bevestiging is op 14 mei ontvangen en dit betekent dat de nieuwe afspraak vanaf 15 mei in werking treedt. Deze huisvestingsnormen gelden voor de huisvesting die tuinders zelf aan arbeidsmigranten aanbieden.

De tijd was, met een eindigende cao per 1 juli 2018, te kort om de afspraak nog voor een algemeen verbindend verklaring voor te leggen. De bedoeling is om dit met het indienen van een nieuw overeengekomen cao wel te doen. LTO Glaskracht Nederland vindt het voor nu belangrijk om in ieder geval voor een groot deel van de bedrijven en werknemers de huisvesting op het gewenste kwaliteitsniveau te organiseren. Het opnemen van de huisvestingsnormen zonder algemeen verbindend verklaring heeft tot gevolg dat de afspraak alleen geldt voor de leden van LTO Noord Glaskracht, LTO Nederland en Plantum.

Huisvestingskosten
Nu de afspraak is opgenomen voordat de cao eindigt, blijft de afspraak van toepassing op dienstverbanden die zijn aangegaan vóór 1 juli 2018 en na die datum doorlopen. De bedrijven waarvoor de afspraak geldt, mogen de huisvestingskosten op de loonbetaling inhouden. Dit tot maximaal 20% van het geldende wettelijk minimum loon. Zij hoeven nu niet meer separaat te factureren en deze factuur met een pinbetaling of op een andere manier te laten betalen. Dit voorkomt administratief ongemak en debiteurenrisico.

Certificering
LTO Glaskracht Nederland is op dit moment druk bezig een operationeel certificeringssysteem te verkrijgen. Overlegd wordt met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Stichting Normering Flexwonen, Global Gap en MPS. Tot dat systeem er is, mogen de huisvestingskosten nog niet feitelijk worden verrekend. Eerst moesten de normen in de cao staan om vervolgens een systeem te ontwikkelen waarin op de normen geaccrediteerde inspectie-instellingen mogen certificeren.

Zie voor meer informatie de integrale cao-tekst met het nieuwe artikel 58 op de site van LTO Glaskracht Nederland.

bron: LTO Glaskracht Nederland, 15/05/18