1. Op 27 mei heeft het KCB informatie op haar website heeft gezet over de interpretatie van handelsnormen voor onverwerkte groenten en fruit. Hierbij zijn de wijzigingen in wetgeving (verordening (EU) 428/2019) meegenomen.
   Er zijn drie nieuwe documenten opgesteld:
   -    Stroomschema aanduidingsvoorschriften en informatiebladen;
   -    toelichting aanduidingsvoorschriften;
   -    voorbeeldenboek aanduidingsvoorschriften.

het land van oorsprong en klassen moet altijd op het etiket van een punnet met tomaten staan. Er moet een compleet etiket op de consumentenverpakking, dus land van oorsprong en klasse moeten er ook op staan. Tomaten vallen onder de specifieke handelsnorm waarbij het vermelden van de klasse en het land van oorsprong verplicht is. Een krat is een open omverpakking. Als er volledig geëtiketteerde consumentenverpakkingen inzitten, behoeft de krat geen etiket. Doe je er wel een etiket op, vermeld dan ook hier de volledige informatie.

Opkomende voedselveiligheidsrisico's vaak niet in beeld of onderschat.

Naar aanleiding van de ontdekking van fipronil in eieren in de zomer van 2017 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzocht hoe de signalering en beoordeling vanopkomende risico’s voor de voedselveiligheid in Nederland functioneert. De conclusie

van het onderzoek is dat het voedselsysteem in Nederland kwetsbaar is voor opkomende voedselveiligheidsrisico’s. Het ontbreekt aan een gestructureerde aanpak om opkomende voedselveiligheidsrisico’s te signaleren en te  beoordelen.
 Daardoor wordenrisico’s niet altijd in beeld gebracht of te laat ontdekt. Het gevolg is dat onnodige schadeaan de volksgezondheid kan ontstaan.

Opkomende risico’s In de huidige praktijk worden risicobeoordelingen vooral gebaseerd op risico’s die zich in het recente verleden hebben voorgedaan. Dit leidt tot beperkt zicht op opkomende risico’s. Deze kunnen zich in verschillende gedaanten voordoen. Soms komen ze voort uit nieuw geïdentificeerde gevaren die kunnen leiden tot een significante blootstelling. In andere gevallen betreft het risico’s uit onverwacht nieuwe of toegenomen blootstelling aan, en gevoeligheid voor, een bestaand gevaar. Het gaat dus niet altijd om nieuwe
risico’s; het kunnen ook bekende risico’s zijn die zich op een nieuwe manier manifesteren.
Het verbeteren van het inzicht in opkomende risico’s – door betere signalering en beoordeling – moet leiden tot een robuuster voedselveiligheidssysteem, waarin bedrijven
en overheden minder vaak verrast worden en consumenten minder gezondheidsschade ondervinden.

Lees meer