Vanaf 1 januari 2013 zijn de regels voor agrarische bedrijven ingrijpend veranderd. Vanaf die datum is het vernieuwde Activiteitenbesluit milieubeheer (AB) in werking getreden. In dit besluit staan algemene milieuregels die gelden voor activiteiten die boeren en tuinders op hun bedrijf kunnen uitvoeren. U kunt hierbij denken aan het opslaan van producten, het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen, het schoonmaken van machines en het huisvesten van dieren. De regels in het AB zijn onder andere bedoeld om vervuiling van water, bodem en lucht tegen te gaan. Ook zijn er normen voor geur en geluid opgenomen.

Het AB is nieuw voor de landbouw en vervangt een vijftal andere besluiten geheel of gedeeltelijk. Het gaat hierbij om het Besluit landbouw milieubeheer, het Besluit Glastuinbouw, het Besluit mestbassins milieubeheer, het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en het agrarische deel in het Lozingenbesluit bodembescherming.

 

Lees alles over dit activiteitenbesluit