Wat wordt getoetst?

GRASP toetst de sociale omstandigheden op een bedrijf in de primaire sector (land- en tuinbouw). GRASP is een vrijwillige extra module die de minimumeisen voor een "duurzaam" personeelsbeleid bevat. Deze eisen zijn gebaseerd op internationale afspraken m.b.t. arbeid en Nederlandse wetgeving.

 

Wanneer getoetst?

Jaarlijkse controle op het bedrijf die wordt uitgevoerd samen met een controle voor GLOBALG.A.P (groenten en fruit // bloemen en planten // plant propagation material). Daarbij worden de onderwerpen veiligheid en gezond op de werkvloer afgedekt door de "normale" GLOBALG.A.P-certificatie.

 

Hoe getoetst?

Toetsing aan de hand van elf controlepunten. In het auditrapport wordt omschreven in hoeverre u op die punten voldoet aan de eisen, dus geen
ja/nee, maar bij elk controlepunt een keuze uit een van de vijf verschillende niveaus van implementatie met een uitleg van de bedrijfsspecifieke situatie.

 

Voor wie?

Het audit rapport is via de GLOBALG.A.P database inzichtelijk voor database-gebruikers (o.a.afnemers) met een logincode. Deze database-gebruikers dienen daarvoor een licentieovereenkomst, met hierin afspraken over gebruik van de gegevens, te tekenen met GLOBALG.A.P

 

Door wie?

Gekwalificeerde en door GLOBALG.A.P goedgekeurde auditoren voeren de GRASP assessment uit. De producent zorgt voor implementatie op zijn bedrijf en aanleveren van bewijs tijdens de controle.

 

Waarom?

Afnemers willen meer borging van arbeidsomstandigheden bij hun producenten. Goede sociale omstandigheden op een bedrijf zijn onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Feiten:

- Alle arbeid valt onder de GRASP assessment, dus ook uitzendkrachten en medewerkers welke werkzaam zijn bij onderaannemers zoals loonwerk en andere uitbestede werkzaamheden. Zorg dus dat ook van deze medewerkers alle informatie op het bedrijf aanwezig is.

- Tijdens het afsluiten van de controle ontvangt de producent een overzicht van de openstaande controlepunten, hiervoor krijgt de
producent 28 dagen de tijd om bewijs van corrigerende maatregelen in te leveren. In de tussentijd zal het audit rapport niet zichtbaar zijn via de
database.

- Na de controle en eventueel insturen van oplossingen wordt de checklist "geüpload" op de GLOBALG.A.P database en ontvangt de producent een
verklaring dat het bedrijf is getoetst op de GRASP-eisen en een kopie van het audit rapport.

- Ter ondersteuning van de implementatie van de GRASP-eisen op het bedrijf is een uitgebreide bijlage aan de Nederlandse Interpretatie
toegevoegd.

 

WK – Consultancy kan u behulpzaam zijn bij implementatie.

 

Hebt u hulp nodig, dan hoor ik dat graag.

 

Wim Klompenhouwer

06-20061071

 

globalgapgrasp