Het project 'Telen met toekomst', waarin telers en onderzoekers samenwerkten, leverde veel kennis op over duurzame teelttechnieken, best-practices en milieueffectkaarten. Die kennis is verzameld in een dossier.  

Vanaf 2004 tot 2010 werkten ondernemers en onderzoekers samen in het praktijknetwerk 'Telen met toekomst' aan kennisontwikkeling. Doel van het netwerk was het zo breed mogelijk toepassen van duurzame gewasbescherming en bemesting in de praktijk.

Nieuwe methoden

Het netwerk heeft een schat aan waardevolle ingromatie opgeleverd in de vorm van kansrijke nieuwe methoden, 'best practices'. Die methoden zijn getest voor verschillende gewassen en sectoren: akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, bloembollenteelt, boomkwekerij, fruitteelt en glastuinbouw.

Hulpmiddelen

Veel informatie is verspreid in praktijkberichten over bijvoorbeeld onkruidbestrijding, mest- en mineralenmanagement of beperking van emissie. De milieueffectenkaarten, zoals die in het project ontwikkeld zijn, zijn waardevol voor telers. Het zijn hulpmiddelen waarmee ze de milieubelasting van bestrijdingsmiddelen te vergelijken.

Om de informatie niet verloren te laten gaan, heeft de redactie de kennis en informatiebronnen die het resultaat zijn van dit project verzameld in een dossier Telen met toekomst.