Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao Open Teelten met een looptijd van 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2017 algemeen verbindend verklaard. Hierdoor geldt de cao voor alle werkgevers en werknemers in de sectoren fruit, vollegrondsgroente, akkerbouw, boomkwekerij, bollen en zomerbloemen. In de nieuwe cao is een loonsverhoging van 1,5% per 1 juli 2016 en 1,25% per 1 januari 2017 afgesproken.

De uitzondering op de ketenbepaling voor agrarisch seizoenswerk is in de cao opgenomen. Met deze ketenbepaling kunnen ketens van tijdelijke contracten onder voorwaarden worden onderbroken met drie maanden in plaats van de wettelijke 6 maanden. Deze bepaling is nog niet door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Daarom geldt dat deze bepaling momenteel alleen door leden van LTO Nederland, Anthos, NFO en KAVB kan worden toegepast. Anderen kunnen deze ketenbepaling alleen toepassen vanaf het moment dat ook deze regeling algemeen verbindend wordt verklaard.

LTO, Anthos, KAVB en NFO zijn inmiddels met de voorbereidingen voor de nieuwe cao-onderhandelingen gestart. Voor vragen en uitleg over de cao Open Teelten kunnen werkgevers contact opnemen met de Werkgeverslijn.

bron: Nederlandse Fruittelersorganisatie, 22/11/16