Bij het buitengebruik van rodenticiden lopen roofvogels, huisdieren via doorvergiftiging een hoog risico.

 

Tevens zijn rodenticiden op basis van anticoagulantia PBT stoffen (stoffen met een hoog risico voor persistentie, bio accumulatie en toxiciteit) die niet gewenst zijn in het milieu. Redenen voor het Ctgb om het gebruik van deze stoffen te beperken tot binnenruimtes.
Bij alle toelatingen waar voorheen buitengebruik nog was toegelaten, is die toepassing nu door het Ctgb geschrapt en is voor dit specifieke gebruik per individueel middel nog een aflever- en opgebruiktermijn vastgesteld van 3 resp. 6 maanden. Gedurende die tijd mag het middel met het oude gebruiksvoorschrift nog op de markt gebracht resp. gebruikt worden.

De beperking tot binnengebruik kan soms tot overlast van plaagdieren leiden. Na overleg met de brancheorganisaties van plaagdierbestrijders heeft het Ctgb aangegeven dat onder specifieke voorwaarden het buitengebruik onder Integrated Pest Management (IPM) en certificering, alsnog mogelijk zou kunnen worden.
De brancheorganisaties werken nu aan een protocol voor het buiten om gebouwen gebruiken van anticoagulantia onder IPM dat moet voldoen aan de specifieke voorwaarden die het college stelt.
Bedrijven voor plaagdierbeheersing die willen werken volgens dat protocol, zullen zich moeten gaan certificeren bij een geaccrediteerde certificeringsinstantie.
Toelatinghouders die buitengebruik om gebouwen voor hun anticoagulantia mogelijk willen maken, zullen een toelating of uitbreiding van de toelating van buitengebruik onder het IPM protocol moeten aanvragen.

Overgangsperiode

Er is tijd nodig om dit traject in te regelen. Voor de gecertificeerde invoering van IPM buitengebruik is een termijn nodig tot 1 januari 2017. In die tijd zal het IPM protocol voor buitengebruik afgerond en goedgekeurd worden, zal een opleiding ingericht worden en zullen gebruikers in de gelegenheid gesteld moeten worden om die opleiding daadwerkelijk te volgen. Tevens zal er voor 1 januari 2017 minstens één certificerende instantie moeten komen waar bedrijven zich kunnen certificeren en bedrijven moeten voor die tijd de gelegenheid hebben om zich te certificeren.

Voor het overbruggen van de periode tot 1 januari 2017 wordt de volgende overgangsregeling ingesteld:

Toelatinghouders kunnen vanaf heden 1 september 2014 in aanmerking komen voor een toelating voor gebruik van anticoagulantia voor bestrijding van ratten buiten. Zij dienen daarvoor een aanvraag tot (uitbreiding van de) toelating aan te vragen. Deze (uitbreiding van de) toelating betreft het gebruik van het middel buiten, mits gebruikt volgens de principes van IPM en mits de gebruiker zich (op bedrijfsniveau) heeft aangemeld bij het Meld en Informatie Centrum (MIC) van de IL&T, telefoonnummer: 088 489 00 00 en/of de website van IL&T.
Met de aanmelding bij IL&T verplicht het bedrijf zich om, zodra dat mogelijk is, het IPM-buitengebruik certificeringstraject in te gaan .

Bij acceptatie van een dergelijke uitbreiding door het college zal in het gebruiksvoorschrift voor het rodenticide worden opgenomen dat het rodenticide alleen gebruikt mag worden ter bestrijding van ratten om gebouwen, als laatste schakel in een bestrijding die geheel gebaseerd is op de principes van IPM, en wel:

tot 1-1-2017 uitsluitend door bedrijven die zich hebben aangemeld voor IPM-buitengebruik certificering bij de Inspectie Leefomgeving en Transportvanaf 1-1-2017 uitsluitend door IPM-buitengebruik gecertificeerde bedrijven.

Nadere instructies voor het indienen van een uitbreidingsaanvraag zullen binnenkort door het Ctgb bekend gemaakt worden.

 

Bron: Ctgb