oor klimaatverandering komen droge perioden afgewisseld met heftige regenbuien vaker voor. Het bufferend vermogen van de bodem wordt belangrijker. Bij droogte houdt de bodem dan langer water vast, bij buien kan de bodem meer water opnemen. Dat voorkomt afspoeling van regenwater met gewasbeschermingsmiddelen en nutriƫnten naar de sloot. Er zijn diverse praktijkrijpe maatregelen beschikbaar om afspoeling te voorkomen. Het Toolboxteam Water heeft deze maatregelen beschreven op een vernieuwde informatiekaart.

Bodems met een slechte structuur kunnen minder water bufferen, water infiltreert niet goed in de bodem. Het risico op afspoeling van nutriƫnten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater is veel groter op deze percelen. Het verbeteren van de bodemkwaliteit is het belangrijkste middel om perceelemissie te verminderen. Bovendien profiteren gewassen mee als de bodemkwaliteit wordt verhoogd.

Een akkerrand als bufferzone tussen de gewassen en de sloot zorgt ervoor dat afspoelend regenwater kan infiltreren in de bodem. Ook met andere maatregelen zijn positieve ervaringen opgedaan. Drempeltjes tussen de ruggen of het verruigen van ruggen zorgt voor een betere infiltratie van water in de bodem. Een andere maatregel die op de informatiekaart is beschreven is de aanleg van infiltratiegreppels. De greppels kunnen op verschillende plekken op het perceel worden aangelegd en zorgen dat afspoelend water infiltreert in plaats van afstroomt naar de sloot.

Zie voor meer informatie de Toolboxkaart Vermindering afspoeling door perceelsinrichting.

bron: CLM Onderzoek en Advies, 09/07/2020